knock

knock
[nok] v.,n. -v 1. qëlloj, godas (me grusht, me çokë); knock sb on the head qëlloj dikë në kokë. 2. përplas; knock one's head on/against sth përplas kokën pas diçkaje. 3. trokas; knock on the door trokas në derë. 4. kërcet, kërkëllin; the engine is knocking motori kërkëllin. 5. zhrg. kritikoj; qortoj /-n 1. goditje. 2. përplasje. 3. trokitje; I heard a knock dëgjova një trokitje. 4. zhurmë, kërcitje (në motor). 5. kritikë e ashpër.
knock about/around ['nok ë'baut/ë'raund] gj.fol. a) endem, bredh; b) vërtitet; it's knocking around here diku këtu rrotull është; c) qëlloj pareshtur; keqtrajtoj
knock back ['nok bæk] a) shklluq, rrëkëllej; b) zhvas, përlaj; it knocked me back \$100 m'i përlau 100 dollarë
knock down ['nok daun] a) shemb, rrëzoj (një ndërtesë; b) hedh në tokë, rrëzoj (kundërshtarin); c) pres (pemën); d) shkallmoj (derën); e) ul (çmimin); f) shpall të shitur (një send në ankand); you could have knocked me down with a feather! mbeta i shtangur në vend; g) çmontoj (një mobilje)
knock in ['nok in] ngul (një gozhdë)
knock off ['nok of] a) ul, zbres; knock off \$20, knock \$20 off the price zbres 20 dollarë nga çmimi; b) lë/ndal punën; c) bëj shpejt e shpejt, e hedh tutje; d) përlaj, qëroj, vjedh; e) lë shakull, palos; knock it off! lëre!, mjaft, më!
knock out ['nok aut] a) hutoj, shushas, shtang; b) sport. nxjerr nokaut, nxjerr jashtë luftimit (kundërshtarin); c) shkul, nxjerr (një gozhdë); d) thyej (dhëmbët)
knock over ['nok 'ëuvë:(r)] a) rrëzoj, shemb, hedh përtokë. 6. shtyp, përplas (një kalimtar)
knock together ['nok të'gedhë:(r)] a) përplas me njëri-tjetrin; b) mbërthej me ngut
knock up ['nok ap] a) i jap lart (levës); b) i nxjerr gjumin (me trokitje në derë); c) lodh, rraskapis; d) zhrg. lë me barrë
knock-about ['nok ë'baut] n.,adj. -n 1. anije e vogël me velë. 2. Br. lojëra të potershme /-adj . i zhurmshëm, i potershëm
knocker ['nokë:] n. çok, rrahës (i derës)
knock knees ['nokni:z] n. gjunjë të lakuar nga brenda
knockout ['nokaut] n.,adj. -n 1. sport. nokaut. 2. goditje dërrmuese. 3. zhrg. a) sukses, ngjarje e madhe; b) person shumë i suksesshëm /-adj . dërrmues
knockout competition ['nokaut kompë'tishën] n. Br. garë/kampionat me eliminim
knockup ['nokap] n. sport. gjuajtje topash (në tenis)
* * *
trokas; kërcas; trokitje

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:
(as at a door), / , , , , , (as at a door), , , , ,


Look at other dictionaries:

 • knock — ► VERB 1) strike a surface noisily to attract attention. 2) collide forcefully with. 3) force to move or fall with a collision or blow. 4) make (a hole, dent, etc.) in something by striking it. 5) informal criticize. 6) (of a motor) make a… …   English terms dictionary

 • knock — [näk] vi. [ME knokken < OE cnocian, akin to ON knoka, MHG knochen, to press < echoic base > KNACK] 1. to strike a blow or blows with the fist or some hard object; esp., to rap on a door 2. to bump; collide; clash 3. to make a thumping,… …   English World dictionary

 • Knock — (n[o^]k), v. t. 1. To strike with something hard or heavy; to move by striking; to drive (a thing) against something; as, to knock a ball with a bat; to knock the head against a post; to knock a lamp off the table. [1913 Webster] When heroes… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — (n[o^]k), v. i. [imp. & p. p. {Knocked} (n[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Knocking}.] [OE. knoken, AS. cnocian, cnucian; prob. of imitative origin; cf. Sw. knacka. Cf. {Knack}.] 1. To drive or be driven against something; to strike against something;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — ist der Name einer Landschaft in der Nähe von Emden, siehe: Knock (Ostfriesland) eines Marienwallfahrtsortes in Irland, County Mayo, siehe Knock (County Mayo) des in der Nähe gelegenen Flughafens Knock (Ireland West Airport Knock) eines Ortes in… …   Deutsch Wikipedia

 • Knock — Knock, n. 1. A blow; a stroke with something hard or heavy; a jar. [1913 Webster] 2. A stroke, as on a door for admittance; a rap. A knock at the door. Longfellow. [1913 Webster] A loud cry or some great knock. Holland. [1913 Webster] {Knock off} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — Knock. Knock es una localidad de Irlanda situada en el condado de Mayo, provincia de Connacht, en la costa oeste de la isla. Tiene cerca de 600 habitantes. Es famosa porque se dice que aquí se aparecieron la Virgen María, san José, Jesús en forma …   Wikipedia Español

 • Knock-on — may refer to: *Knock on electron *Knock on (rugby) *Knock on effect …   Wikipedia

 • knock up — 1660s in sense of arouse by knocking at the door, from KNOCK (Cf. knock) (v.). However it is little used in this sense in American English, where the phrase means get a woman pregnant (1813), possibly ultimately from knock to copulate with… …   Etymology dictionary

 • knock — [n1] pushing, striking beating, blow, box, clip, conk, cuff, hammering, hit, injury, lick, rap, slap, smack, swat, swipe, thump, whack; concept 189 knock [n2] strong criticism blame, censure, condemnation, defeat, failure, flak, pan, rap, rebuff …   New thesaurus

 • knock in — [phrasal verb] knock (a run or runner) in or knock in (a run or runner) baseball : to cause (a run or runner) to score He knocked in [=batted in, drove in] a run in the second inning with a double to left field. • • • Main Entry: ↑knock …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”